Ἁγία Αἰκατερίνα: Ἀκτινοβολοῦσε τόν Χριστό!

AgiaAikaterini 

Ἁγία Αἰκατερίνα: Ἀκτινοβολοῦσε τόν Χριστό!
 
«Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε»
 
Τιμοῦμε σήμερα ἕνα ἀστέρι τοῦ νοητοῦ οὐρανοῦ μὲ λάμψη ἐκτυφλωτική, μιὰ ἀτίμητη διαμαντόπετρα ποὺ κοσμεῖ τὴν πορφύρα τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα γιορτάζει ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνα, «ἡ πάνσοφος καὶ νύμφη τοῦ Χριστοῦ». Τὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα εἶναι πρὸς τιμήν της. Ἀκούσαμε σ᾿ αὐτὸ μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι ὅσοι βαπτισθήκαμε μὲ πίστη στὸν Κύριο ὡς Σωτήρα μας, ἐνδυθήκαμε τὸν Χριστό.
 
Ἂς μελετήσουμε λοιπὸν αὐτὴν τὴν ἀ­λήθεια. Ἂς δοῦμε πῶς αὐτὴ φανερώθηκε στὴν ἁγία Αἰκατερίνα, καὶ τί σημαίνει γιὰ τὴ ζωή μας.
 
1. «Νά ποὺ λάμπει ὁλόκληρη!»

 
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα ἦταν μία εὐ­γενὴς πλούσια νέα, προικισμένη μὲ σπάνια χαρίσματα: ἐξαιρετικὸ κάλλος, ἀσυνήθιστη εὐφυΐα καὶ μεγάλη μόρφωση, ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὴ γιὰ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας της – 18 μόλις ἐτῶν! Ἦταν τότε σὲ ἡλικία γάμου. Ἀναζητοῦσε νέο ἰσάξιο μὲ ἐκείνη.
 
Ὅμως μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς ἀσκητῆ βρῆκε τὸν Νυμφίο Χριστό, ἀσυγκρίτως ἀνώτερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ἄνθρωπο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἐκλεκτὴ κόρη. Ἡ Αἰκατερίνα μάλιστα εἶδε σὲ ὅραμα τὴν Θεοτόκο καὶ τὸν Κύριο, ὁ Ὁποῖος τὴν ἀποστρεφόταν γιὰ τὴν ἀσχήμια τῆς ψυχῆς της. Μετὰ ὅμως ἀπὸ τὴν Κατήχηση καὶ τὴ συνειδητὴ προσέλευσή της στὸ ἅγιο Βάπτισμα, σὲ παρόμοιο ὅραμα εἶπε ὁ Κύριος γιὰ ἐκείνη: «Νά ποὺ λάμπει ὁλόκληρη, ὄμορφη, πλούσια καὶ ἀληθινὰ σοφή· τώρα τὴ δέχομαι ὡς πάν­αγνη νύμφη μου».
 
Ἡ Αἰκατερίνα ἀγάπησε τὸν Χριστὸ μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις της. Ὁμολόγησε τὴν πίστη της μὲ παρρησία ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμίνου, κατετρόπωσε σὲ δημόσια συζήτηση 501 ρήτορες, ἀπὸ τοὺς πιὸ ἱκανοὺς ὁλόκληρης τῆς αὐτοκρατορίας, ἑλκύοντάς τους μάλιστα στὴν πίστη, καὶ τέλος, ἔπειτα ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια, μαρτύρησε μὲ ἀποκεφαλισμό.
 
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα ἐνδύθηκε τὸν Χρι­στὸ μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα. Καὶ κατόπιν φύλαξε ἀμόλυντο τὸν χιτώνα τοῦ Βαπτίσματος. Ὄχι ἁπλῶς δὲν ἀπώλεσε τὴν Χάρι ποὺ εἶχε λάβει κατὰ τὸ Μυστήριο, ἀλλὰ καὶ τὴν πολλαπλασίασε. Μὲ τὴν προσεκτικὴ ζωή της καὶ τὸν ἔντονο ἀγώνα της κατόρθωσε πολὺ σύντομα νὰ φθάσει σὲ μέτρα πνευματικῆς τελειό­τητος. Ἡ ὕπαρξή της ὅλη πλέον ἀκτινοβολοῦσε τὸν Χριστό, τὶς ἀρετὲς καὶ τὸ πνευματικὸ κάλλος Του. Ἡ ζωή της ὅλη ἦταν ὁ Χριστός. Γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν ἐδίστασε στὸ μαρτύριο. Ἔσπευσε στὸν οὐράνιο Νυμφίο της.
 
2. Εὐγνωμοσύνη καὶ αὐταπάρνηση
 
Καὶ ἐμεῖς λάβαμε τὴν Χάρι τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, καὶ ἐμεῖς ἐνδυθήκαμε τὸν Χριστὸ κατὰ τὴ βάπτισή μας. Δὲν Τὸν ἐνδυθήκαμε ὡς ἕνα ἁπλὸ ἔνδυμα, ἐξηγεῖ ὁ Μέγας Φώτιος, ἀλλὰ ἡ καρδιά μας πλημμύρισε ἀπὸ φῶς, καὶ ἡ προσωπικότητά μας ἀπὸ τὴν ἀνακαινιστικὴ Χάρι Του2.
 
Μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἅρπαξε ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ διαβόλου, μᾶς γλύτωσε ἀπὸ τὴν ἄβυσσο τῆς αἰώνιας ἀπώλειας! Ἀποκατέστησε τὴ διεστραμμένη ἀπὸ τὸ κακὸ ὕπαρξή μας στὸ πρωτόκτιστο κάλλος! Εἴμαστε πλέον φωτόμορφα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὑποψήφιοι κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν! Ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ νικήσουμε κατὰ κράτος τὴν ἁμαρτία, νὰ γίνουμε ἅγιοι, θεοὶ κατὰ χάριν! Τί σπουδαῖο δῶρο μᾶς χάρισε ὁ Κύριος! Ἡ καρδιὰ καὶ τὰ χείλη μας ἂς ξεχειλίζουν ἀπὸ εὐγνώμονα δοξολογία!
 
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι, μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὶς ἐπιδόσεις της μᾶς ἀποκαλύπτει τί ἀσύλληπτη δωρεὰ εἶναι τὸ ἅγιο Βάπτισμα, ἀλλὰ καὶ τί δυνατότητες δίνει αὐτὸ στὸν κάθε πιστό. Ἦταν καὶ ἐκείνη ἄνθρωπος ὅπως ἐμεῖς, μὲ σάρκα καὶ ὀστά. Ἔνιωσε τὴν ἀποστροφὴ τοῦ Κυρίου γιὰ τὰ ἐλαττώματά της. Ἔλαβε τὶς ἀποφάσεις της. Καὶ ἀρίστευσε μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ.
 
Ἡ ζωή της εἶναι σωτήριος ἔλεγχος τῆς ἀμέλειάς μας. Ἂς σταματήσουμε νὰ λέμε, «Δὲν μπορῶ νὰ νικήσω αὐτὸ τὸ πάθος»· ἤ, «ὁ κόσμος ἀσκεῖ ἀκατανίκητη ἕλξη ἐπάνω μου»· ἤ, «δὲν εἶμαι ἅγιος». Δὲν εἴμαστε ἅγιοι; Νὰ γίνουμε! Τὸ ὀφείλουμε, τὸ μποροῦμε. Ἂς πάρουμε στὰ σοβαρὰ τὸ ζήτημα τῆς σωτηρίας μας, ἂς βαδίσουμε τὴν ὁδὸ τῆς αὐταπαρνήσεως καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, ὅπως ἡ Ἁγία.
 
Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἐνδυθήκαμε τὸν Χριστὸ τὴ μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα τῆς ζωῆς μας, τὴν ἡμέρα τῆς Βαπτίσεώς μας. Βγήκαμε ἀπὸ τὴν ἁγία Κολυμβήθρα ὁλοφώτεινοι, λουσμένοι στὴν ἀ­νακαινιστικὴ Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Καὶ ἂν κάποιος ἔπειτα δὲν πρόσεξε καὶ ἄνοιξε τὴν καρδιά του στὴν ἁμαρτία, ἡ σφραγίδα τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος δὲν ἔχει χαθεῖ. Εἶναι θαμμένη κάτω ἀπὸ τὸν βόρβορο τῶν ἁμαρτιῶν του, καὶ εἶναι δυνατὸν διὰ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας νὰ ξαναλάμψει στὴν πρώτη ὡραιότητά της. Εἶναι δυνατόν! Καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης θὰ ξαναενδυθοῦμε τὸν Χριστό, θὰ μιμηθοῦμε κατὰ τὶς δυνάμεις μας τὸ παράδειγμά της. Δὲν μᾶς χωρίζουν ἀπὸ αὐτὸ 17 αἰῶνες, ἀλλὰ μόνο μία λέξη: ἡ ἀπόφαση.

Εκτύπωση   Email